Logo MSSS
Bandeau du site

Tranbleman tè a ann Ayiti - Fich sikososyal (version en créole)

Accueil > Soutien psychosocial > Séisme en Haïti (version en créole)

Tranbleman tè ki pase jou ki te 12 janvye 2010 ann Ayiti a se yon reyalite eksepsyonèl e inik pou jan sa fèt bridsoukou, san  avètisman ak kantite pèdans li koze nan popilasyon an. Yon tranjedi ak yon entansite si fò kontrarye alevini moun ki touche yo sou plan fizik, finansye, materyèl, sikolojik e sosyal. Malgre ensètitid ak pèdans sa ka koze, yon sitiyasyon konsa mande pou moun yo, fanmi yo, kominote ayisyen an ak ansanm sosyete a dyanm nan kapasite adaptasyon ak òganizasyon yo. Li mande espesyalman kole zèpòl ak solidarite tout moun.

Fich ki pral vini yo, yo se yon sous enfòmasyon pou plizyè moun tranbleman tè a frape dirèkteman oubyen endirèkteman. Non sèlman yo prezante yon bann reyaksyon moun ka viv nan plizyè lòt sikonstans konsa, fich sa yo bay kèk bon technik pou moun ka adapte yo pi byen nan sitiyasyon an, yo bay tou enfòmasyon sou resous ki disponib yo.

 • Mwen viv tranbleman tè a ann Ayiti PDF.
  Se vre chak grenn moun viv eksperyans sa a nan fason pa l, nan sitiyasyon an, gen posibilite anpil nan yo ka reyaji ak kòlè. Fich sa a pwopoze moun ki frape a kèk technik pou li konprann reyaksyon li yo pi byen e li ba li kèk ide pou mete fòs ak resous li yo an valè.
 • Mwen pa gen pyès nouvèl moun mwen yo apre tranbleman tè ann Ayiti a PDF.
  Rete tann enfòmasyon ka bay gwo doulè e kreye  yon pakèt estrès. Mòd sitiyasyon sa a kapab kontrarye alevini toulejou e antrene divès reyaksyon ki pa menm lakay chak moun. Fich sa a pral ede w konnen tout resous ak mezi ki pare pou ou.
 • Mwen pèdi youn oubyen plizyè moun mwen nan tranbleman tè ann Ayiti a PDF.
  Sitiyasyon dyakout doulè sa a mande pou moun yo, fanmi yo ak ansanm kominote a gen kapasite pou yo adapte yo, rekipere yo epi soti anba maswife  sa a. Fich  sa a bay moun ki an dèy anpil enfòmasyon sou sa li ka santi epitou teknick kouman  li ka rive konpoze ak dèy la.
 • Mwen ede pwòch mwen yo apre tranbleman tè ann Ayiti a PDF.
  Yon tranbleman tè ak yon chay fòs konsa mande moun yo, fanmi yo nan kominote a pou yo gen kapasite pou yo adapte yo ak sitiyasyon an. Fich sa a la pou kore ou nan travay ou kòm benevòl, li prezante ou mezi pou ou ede moun pwòch ou yo.
 • Mwen adopte yon timoun ki viv tranbleman tè ann Ayiti a PDF.
  Kòm nouvo paran timoun ayisyen ki sot viv yon tranbleman tè, w ap petèt poze tèt ou kesyon sou mak fabrik kilti timoun nan, sou reyaksyon li ka genyen epi sou kèk mwayen ki kapab ede ou adapte ou ansanm avèk sitiyasyon lavi tou nèf ou a.

These information sheet are available in English version.

Ces fiches sont disponible en version française.

Haut de la page


Lien vers le portail du gouvernement du québec
© Gouvernement du Québec, 2018